Vispārīgie noteikumi

1.Spēkā esamība

Šie vispārīgie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) attiecas uz jebkuru WMC  Klientiem sniegto IT pakalpojumu un tehnisko atbalstu, un ir ikviena līguma vai vienošanās, kuru WMC noslēdz ar Klientu, neatdalāma sastāvdaļa, ja vien puses nav tieši norunājušas pretējo. 

2. Atlīdzība

2.1. Atlīdzību par WMC sniegto IT pakalpojumu un atbalstu nosaka

  • ar atsevišķu vienošanos, kas noslēgta starp WMC un Klientu, vienā no šādiem veidiem: ar atsevišķu rakstisku līgumu, savstarpējas korespondences ceļā, kas seko jebkuras puses piedāvājumam, vai ar „pēc pieprasījuma” WMC izteiktu akceptu; vai
  • saskaņā ar šo Noteikumu 2.2. – 2.7. punktā paredzētajiem noteikumiem; un/vai
  • ar atsevišķu vienošanos par citu pakalpojumu sniedzēju pakalpojumiem saskaņā ar šo Noteikumu 3. punktā paredzēto. 

2.2. WMC atlīdzību aprēķina pēc WMC stundu likmēm atbilstoši laikam, kuru darbinieks izlietojis pakalpojuma sniegšanai Klientam. Ja puses nav vienojušās citādi, par jebkuru WMC sniegto pakalpojumu tiek piemērotas šādas stundu likmes:

Sistēmarhitekts:60,00 EUR
Galvenais programmētājs:  50,00 EUR
Biznesa analītiķis:45,00 EUR
Dizaineris, programmētājs, projekta vadītājs:40,00 EUR

WMC atlīdzību par datu apstrādi un uzglabāšanu aprēķina atbilstoši patērētajiem un nepieciešamajiem informācijas apjomiem saskaņā ar cenrādi un trešo pušu pakalpojuma nodrošinātāju tarifiem.

Ar pakalpojuma cenām un apmaksas noteikumiem Klients var iepazīties WMC mājaslapā.

Papildus tiek aprēķināts PVN, ja tas ir piemērojams. Stundu likmi aprēķina par ikkatru darbību, un minimālais laika atspoguļojums rēķinā ir 20 minūtes. WMC ir tiesības laiku pa laikam mainīt šajā punktā noteiktās likmes,  iepriekš par to brīdinot Klientu.    

Par izmaiņām pakalpojuma noteikumos un nosacījumos, kā arī izmaiņām pakalpojumu cenās Klients tiek informēts 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.                                                                                   

2.3. Par darba dienu, kas Klienta uzdevumā tiek pavadīta ārpus Rīgas rajona robežām, papildus faktiskajām darba stundām tiek aprēķināta prombūtnes atlīdzība saskaņā ar komandējumu izdevumu kompensācijas normām.

2.4. WMC var rasties izmaksas un izdevumi sakarā ar programmatūras izmitināšanu, e-pastu pakalpojuma pārvaldību u.c. IT pakalpojumu sniegšanu Klientam. Izmaksas un izdevumi parasti ietver izmaksas par licenču iegādi, domēna reģistrēšanu u.tml. Šīs izmaksas tiek pievienotas rēķinam par pakalpojumu sniegšanu.

2.5. WMC ir tiesības prasīt drošības naudas maksājumu par programmatūras izstrādi. Šādā gadījumā WMC uzsāk programmatūras izstrādi tikai pēc nolīgtā drošības maksājuma saņemšanas. WMC ir tiesības pilnībā vai daļēji ieturēt no Klienta iemaksātās drošības naudas jebkura Klienta parāda segšanai.

2.6. WMC Klientam izraksta rēķinu pirms vai pēc attiecīgā darba uzdevuma pabeigšanas. Ja Klienta uzdevuma izpilde aizņem vairāk nekā 40 stundas (1 nedēļu) vai WMC sniedz Klientam regulāru darbu ilgstošā laika posmā, WMC var izrakstīt rēķinu reizi nedēļā vai citā laikā pēc saviem ieskatiem. WMC rēķinā tiek izdalītas pozīcijas par darbu, kā arī atspoguļoti visi Klienta uzdevumā veiktie papildu izdevumi vai izmaksas.

2.7. Klients pirms programmatūras izstrādes sākuma pārskaita atrunāto drošības naudas summu. Galīgo norēķinu Klients maksā saskaņā ar Pušu vienošanos par paveikto darbu atsevišķos posmos, kā arī sedz papildu radušās izmaksas par iegādātajām licencēm, datiem un papildu darbu.

2.8. Ja darba gaitā WMC uzzina par ārkārtas apstākļiem vai apstākļiem, kurus Klients pirms tam nav atklājis, WMC ir tiesības attiecīgi pārskatīt iepriekš nolīgto atlīdzību, nodrošinot to, lai Klients nekavējoties uzzinātu par minētajiem apstākļiem un saskaņotu atlīdzības un / vai kompensācijas apmēru.

2.9. Gadījumā, kad ir veikts drošības naudas maksājums, WMC to 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc pakalpojuma izpildes pārskaita Klientam atpakaļ uz bankas kontu, no kura saņemts maksājums, izņemot gadījumus, kad drošības nauda pilnībā vai daļēji tiek izmantota Klienta saistību segšanai un pakalpojumu apmaksai.

2.10. Ja WMC izrakstītais rēķins tajā noteiktajā termiņā nav apmaksāts, WMC nosūta Klientam brīdinājumu, dodot termiņu rēķina labprātīgai apmaksai, kas nevar būt īsāks par 10 (desmit) kalendārajām dienām. Ja rēķins brīdinājumā noteiktajā termiņā nav apmaksāts, WMC ir tiesības piemērot līgumsodu 0,5 % apmērā  no kavētās maksājuma summas par katru kavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no pamatparāda, kā arī apturēt pakalpojuma sniegšanu līdz laikam, kad tiek saņemts maksājums.

3. Pakalpojuma sniedzējs

WMC sniedz IT pakalpojumus ar savu darbinieku un/vai WMC partneru un trešo personu palīdzību. Sniedzot IT pakalpojumus, WMC var piesaistīt izpildītājus pēc saviem ieskatiem.

4. Tiesības un pienākumi

4.1. WMC pakalpojumus sniedz saskaņā ar vispārējiem profesijas ētikas principiem. WMC sniedz Klientam kvalitatīvus, Klienta norādījumiem un Līguma noteikumiem atbilstošus pakalpojumus.

4.2. Norādījumus un uzdevumus WMC Klienta vārdā ir tiesīga dot Klienta attiecīgi pilnvarota persona (pilnvarojums var tikt izteikts arī e-pasta formā) un par izmaiņām Klienta pilnvaroto personu sastāvā Klients informē WMC, pretējā gadījumā WMC ir tiesīgs pieņemt par saistošiem visu tam paziņoto pilnvaroto personu norādījumus un uzdevumus.

4.3. WMC sniedz informāciju par jebkura attiecīgā darba uzdevuma virzību un statusu un citas atskaites pēc Klienta pieprasījuma.

4.4. WMC nodrošina programmatūras pieejamību internetā un servisus atbilstoši pakalpojuma plānam, nepieciešamības gadījumā tās atjaunošanu no pēdējās veiktās rezerves kopijas, tehnisko atbalstu, funkcionalitātes papildinājumu plānošanu un izstrādi, pie nepieciešamības satura, struktūras un dizaina izmaiņas, veiktspējas un ātrdarbības uzlabojumus u.tml. 

4.5. WMC nodrošina Klientam saprātīgu programmatūras darbības nepārtrauktību, programmatūras darbības pārbaudes testu testa vidē pirms tās ieviešanas. Klients nodrošina WMC netraucētu pieeju programmatūras uzstādīšanai un apzināti netraucē programmatūras darbu.

4.6. Nododot programmatūru uzturēšanā, Klientam ir pienākums nodrošināt WMC administratora līmeņa piekļuvi ar maksimālajām pieejas tiesībām visu uzturēšanas laiku.

4.7. Klients apņemas lietot tikai drošas paroles (vismaz 8 simboli, lielie, mazie burti, cipari, speciālie simboli), uzglabāt piekļuves datus absolūtā slepenībā, lai tiem nepiekļūtu neviena cita trešā persona, kā arī nodrošināt savas tīkla infrastruktūras un programmatūras aizsardzību.

4.7. Ja Klients pēc attiecīgā darba uzdevuma pabeigšanas 5 darba dienu laikā nesniedz pamatotus iebildumus un neinformē WMC par nepieciešamajām izmaiņām, tad attiecīgais uzdevums tiek uzskatīts par pieņemtu.

4.8. WMC novērš defektus uz sava rēķina, ja Klients pēc darba pieņemšanas tos konstatē un sniedz pamatotas pretenzijas saprātīgā termiņā, bet ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā pēc programmatūras pirmās publicēšanas produkcijas vidē.

4.9. Puses apņemas nekavējoties informēt otru pusi par jebkurām rekvizītu, tajā skaitā kontaktinformācijas, izmaiņām, lai nodrošinātu Līguma veiksmīgu izpildi.

5. Sadarbība ar Klientu

5.1. Paredzamās IT pakalpojuma un atbalsta sniegšanas laiks un darbu nodošanas datums tiek abpusēji saskaņots pēc Klienta pieprasījuma saņemšanas.

5.2. Ja programmatūras izstrādei Klientam nepieciešams nodot WMC informāciju un dokumentus, Klients šādu informāciju un dokumentus nodod WMC savlaicīgi un atbilstoši WMC norādījumiem. Ja Klients WMC nodod programmatūras izstrādei nepieciešamo  informāciju un dokumentus ar nokavēšanos, WMC var attiecīgi koriģēt pakalpojumu sniegšanas un darbu izpildes termiņus un apmaksu. WMC paļaujas, ka Klienta sniegtā informācija un dokumenti ir pilnīgi, patiesi un atbilst faktiskajiem apstākļiem.

5.3. Klients apliecina, ka Klienta darbinieki vai pārstāvji ir pieejami, lai sniegtu ziņas un informāciju, kāda nepieciešama, lai WMC varētu izstrādāt programmatūru un sniegt atbalsta pakalpojumu Klientam. Ja Klients nevēlas, ka WMC sazinās ar kādiem tā darbiniekiem, Klients par to rakstiski informē WMC iepriekš.

5.4. Gadījumos, kad tiek konstatēts drošības incidents, Klients dara visu iespējamo, lai pēc iespējas ātrāk par to ziņotu WMC, WMC dara visu iespējamo, lai pēc iespējas ātrāk to atrisinātu, nodrošinot programmatūras atjaunošanu no rezerves kopijas. 

5.5. Klients apņemas ievērot WMC rekomendācijas attiecībā uz tehnikas izmantošanu, Klients apņemas neveikt korekcijas WMC sagatavotajā programmatūrā, IP adresē, nodotajos kodos, piekļuves parolēs u.tml., kā arī nenodot šos kodus, piekļuves paroles u.tml. trešajām personām bez WMC iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Klients nekopēs WMC sagatavoto programmatūru, neveiks paroļu minēšanu, drošības ievainojamības pārbaudes, kodēto datu atkodēšanu, neizmantos noklausīšanās programmas un neveiks citas darbības, kas vērstas uz informācijas un tehnisko resursu drošības vājināšanu.

6. Komunikācija, datu apstrāde un aizsardzība

6.1. Jebkura rakstveida komunikācija pušu starpā saskaņā ar šiem Noteikumiem ir uzskatāma par derīgu, ja ir nosūtīta pa pastu vai elektronisko pastu, kas nav nosūtīts atpakaļ ar automātisko paziņojumu, kā arī jebkura cita saziņa elektroniskajā vidē, iekļaujot saziņu telefonā un mobilajās aplikācijās.

6.2. Klients piekrīt, ka personīgie un faktiskie dati tiek glabāti WMC datu glabāšanas līdzekļos. Klients apliecina, ka viņš apzinās risku komunikācijai e-pasta veidā un telefoniski, galvenokārt risku datu nozaudēšanā, pārraidīšanas ceļā un nokļūšanā pie trešajām personām, un piekrīt, ka informācija starp Klientu un WMC tiek nosūtīta elektroniski un telefoniski.

6.3. Sniedzot Klientam programmēšanas pakalpojumu un apstrādājot personas datus pēc Klienta norādījuma, WMC darbojas kā datu apstrādātājs. WMC apņemas apstrādāt personas datus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citu normatīvo aktu prasībām, lai sasniegtu pakalpojuma sniegšanas mērķi, tam atbilstošā apjomā un periodā. WMC uzņemas atbildību pret datu subjektu tikai par WMC veikto datu apstrādi pārziņa – Klienta – vārdā, bet ne datu apstrādi, ko veic Klients. WMC veic personas datu apstrādi tik ilgi, kamēr ir jāveic datu apstrāde saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, ar nolūku izpildīt saistības (nodrošināt funkcijas, pakalpojumus), kas tajos ir noteiktas.

6.4. Parakstot Līgumu par IT pakalpojumu sniegšanu, Klients piekrīt, ka WMC var piesaistīt personas datu apstrādē citus apstrādātājus, kuri nodrošinātu WMC darbību un profesionālo pakalpojumu sniegšanu. Izbeidzot Līgumu par IT pakalpojumu sniegšanu starp Klientu un WMC vai pēc Klienta pieprasījuma, WMC apņemas nodot Klientam un izdzēst tā rīcībā esošos personas datus, kurus tas apstrādāja, lai sniegtu Klientam pakalpojumu, izņemot, ja normatīvais regulējums paredz WMC pienākumu rīkoties citādi.

6.5. Klients apliecina un garantē, ka tam ir nepieciešamais tiesiskais pamats personas datu nodošanai WMC un citai šo datu apstrādei, kā arī tas veic personas datu apstrādi atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas un citu normatīvo aktu prasībām, uzņemoties pilnu atbildību pret datu subjektu par tā veikto personas datu apstrādi. WMC nav pienākuma pārbaudīt tiesiskā pamata esamību personas datu saņemšanai no Klienta, un tas neuzņemas atbildību attiecībā pret datu subjektu, ja Klients veicis neatļautu datu subjekta personas datu apstrādi.

7. Atbildība

7.1. WMC neatbild par citām Klienta rīcībā esošajām programmatūrām, kas nav WMC veidota programmatūra un neatbild par zaudējumiem, kuri rodas, izmantojot Klienta piegādāto informāciju vai darba uzdevumus vai saistībā ar neprecizitātēm Klienta vai to darbinieku sniegtajā informācijā vai uzdevumos.

7.2. WMC neatbild par zaudējumiem, kuri Klientam radušies, Klientam rīkojoties pretēji WMC ieteikumiem vai patstāvīgi, bez saskaņošanas, veicot grozījumus WMC izstrādātās programmatūras uzstādījumos vai failu sistēmās.

7.3. WMC nav atbildīgs par programmatūras lietošanas ierobežojumiem, kas radušies Klienta novecojušas datortehnikas vai programmatūras dēļ. WMC var piemērot papildu atlīdzību atbilstoši ieguldītajam laikam, ko WMC veic, lai pielāgotu sistēmu Klienta datortehnikai.

7.4. WMC nav atbildīgs par kļūdām, kas radušās ārpus WMC kontroles, piemēram, DNS reģistra, datu centru, ISP darbība, pārlūku ražotāju, interneta aplikāciju moduļu, komponenšu atjaunojumi, izmaiņas u.tml., kā arī tāda Klienta sadarbība ar trešajām pusēm, kas ietekmē WMC izstrādātās un/vai izmitināmās programmatūras un datu darbību. Šādos gadījumos pēc Klienta pieprasījuma WMC var nodarboties ar problēmas risināšanu un piemērot papildu atlīdzību.

7.5. Klients ir atbildīgs par programmatūras lietošanu saskaņā ar WMC norādījumiem.

8. Nepārvarama vara

8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā noteikto saistību neizpildi, ja un kad šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (Force majeure) apstākļu iestāšanās rezultātā pēc Līguma noslēgšanas dienas kā posta vai nelaimes, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst, rezultāts. Šādi nepārvaramas varas apstākļi ietver sevī notikumus, kuri iestājas ārpus Līdzēju kontroles un atbildības: dabas katastrofas, pandēmija, ārpuszemes izcelsmes būtņu izraisīta ietekme, ugunsnelaimes, zibens, zemestrīces plūdi, citas stihiskas nelaimes, sociālie konflikti (streiki, nemieri, terorisms, karš un kara darbība); Latvijas valsts varas un pārvaldes institūciju, kā arī pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi, kas ir saistoši Līdzējiem.

8.2. Pusei, kuras līgumsaistību izpildi ietekmējuši nepārvaramas varas apstākļi, bez kavēšanās jāinformē par to otra puse rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās un paziņojumam jāpievieno apstiprinājums, ko izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu, ja tas ir iespējams.

8.3. Puses tiek atbrīvotas no atbildības saskaņā ar Noteikumu 8.1. punktu tikai par to laiku, kurā pastāv nepārvaramas varas apstākļi. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, ikvienai no pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu sakarā ar tā izpildīšanas neiespējamību, nekompensējot iespējami nodarītos zaudējumus.

9. Izbeigšana

Visus līgumus var izbeigt ikviena puse, par to iesniedzot otrai pusei atbilstošu rakstisku paziņojumu vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš. Ja vien puses atsevišķos līgumos nav vienojušās citādi, līgumi par pakalpojumu sniegšanu par noteiktu atlīdzības summu var tikt izbeigti tikai svarīgu iemeslu dēļ un, veicot norēķinu par darbu, ko WMC paveicis līdz līguma izbeigšanai.

10. Piemērojamās tiesības un jurisdikcija

Jebkurš strīds, kas pušu starpā rodas vai izriet, vai attiecas uz šiem Noteikumiem, tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

11. Citi noteikumi

Jebkurš šo Noteikumu punkts vai nosacījums vai jebkurš atsevišķs līgums pušu starpā, kas nav spēkā vai kas nav piemērojams kādā situācijā vai jurisdikcijā, neietekmē pārējo punktu vai nosacījumu spēkā esamību un piemērojamību vai neatbilstošo punktu spēkā esamību un piemērojamību. Šādā gadījumā puses vienojas par attiecīgo punktu vai nosacījumu aizstāšanu ar tādiem, kas visprecīzāk atspoguļo pušu sākotnējos nodomus.